12 cze

Uwaga TRZECIOKLASIŚCI!!!

important_klasa3

Pamiętajcie!!!

Najpóźniej do wtorku tj. 19.06.2018r. zawozicie wydrukowane i podpisane przez rodziców wnioski do szkoły pierwszego wyboru.

Poniżej znajduje się HARMONOGRAM naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

 • 21 maja – 20 czerwca 2018 r. do godz. 12.00

  • elektroniczne wypełnianie formularza wniosku o przyjęcie do szkoły.
  • składanie wydrukowanego z systemu wniosku tylko w szkole pierwszego wyboru

uwaga: w dniach 21 maja – 7 czerwca 2018r. odbędą się w szkołach próby sprawności fizycznej, sprawdziany kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów sportowych, dwujęzycznych, artystycznych.  Wynik podany zostanie w dniu 8 czerwca 2018r.

 • 22 czerwca  – 26 czerwca 2018 r . do godz. 12.00

uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (wniosek należy uzupełnić tylko w szkole pierwszego wyboru)

 • 22 czerwca – 13 lipca 2018 r.

wydanie przez szkołę zawodową skierowania na badanie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu – kandydatowi z listy zakwalifikowanych

 • 12 lipca 2018 r. do godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 • 12 lipca od godz. 12.00 – 19 lipca 2018 r. do godz. 12.00

potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez rodziców lub kandydatów pełnoletnich

 • 20 lipca 2018 r.

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 1. Przeprowadza się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.  Postępowanie uzupełniające nie jest prowadzone w formie elektronicznej
 2. W rekrutacji uzupełniającej biorą udział szkoły, które posiadają wolne miejsca.

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

 • 20-23 lipca 2018 r. 

Składanie wniosków

 • 24-25 lipca 2018 r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych

 • 14 sierpnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 • 14-20 sierpnia 2018 r.

Potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły

 • 21 sierpnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych

TRYB ODWOŁAWCZY

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Komisja w terminie 5 dni sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów, uprawniających do przyjęcia, liczbę punktów, które uzyskał kandydat.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia  komisji do dyrektora szkoły.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dnia otrzymania odwołania.
 5. Rodzice mogą wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora.