Rekrutacja szkoła podstawowa

Kryteria i zasady rekrutacji absolwentów szkół podstawowych do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. 26. Pułku Artylerii Lekkiej w Godzianowie w roku szkolnym 2019/2020

UWAGA: Rekrutacja będzie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).

3. Zarządzenie Nr 41/2019 Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia  2019 roku w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek – podanie (wydrukowane z systemu elektronicznego) o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. 26. Pułku Artylerii Lekkiej w Godzianowie, potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów.

2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

3. Kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkoły podstawowej.

4. Kopie zaświadczeń z konkursów przedmiotowych i olimpiad przedmiotowych, opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia umożliwiające skorzystanie z innych uprawnień (jeżeli kandydat posiada takie zaświadczenia).

Na każdej stronie kopii powinna znaleźć się adnotacja:

„Stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

Kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej  składa do szkoły pierwszego wyboru.

5. Oświadczenia:

         1) kandydat umieszczony na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składa potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym 26. Pułku Artylerii Lekkiej
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej  oraz oryginały wszystkich zaświadczeń złożonych w trakcie rekrutacji,

      2) kandydat, który rezygnuje z ubiegania się o przyjęcie do Liceum, odbiera wcześniej złożone dokumenty.

 

Kryteria rekrutacji

1. O przyjęcie do klasy pierwszej  Liceum Ogólnokształcącego im. 26. Pułku Artylerii Lekkiej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.

2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów, zgodnie z zasadami organizacji tych konkursów i olimpiad określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125).

3. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych oryginalnych dokumentów w obowiązującym terminie określonym w terminarzu jest potwierdzeniem wyboru LO im. 26. Pułku Artylerii Lekkiej
i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych do Liceum.

4. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów  spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

 5. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów.

 

Punktacja

Kandydat do Liceum Ogólnokształcącego im. 26. Pułku Artylerii Lekkiej  może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

 1. 100 punktów (maksymalnie) – za egzamin ósmoklasisty przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

– języka polskiego,

– matematyki

należy przeliczyć na punkty, przyjmując współczynnik 0,35 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik 70% , co daje w rekrutacji 24,5 punktu, gdyż 70 x 0,35 = 24,5); – języka obcego nowożytnego należy przeliczyć na punkty, przyjmując współczynnik 0,3 (np. uczeń uzyskał wynik 85%, co daje w rekrutacji 25,5 punktu, gdyż 85 x 0,3 = 25,5).

       2. 100 punktów (maksymalnie) – za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych
w statucie szkoły, oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym:

3. punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych będą przyznawane w następującej wysokości:

 1. punktów – stopień: celujący

17 punktów – stopień: bardzo dobry

14 punktów – stopień: dobry

8 punktów – stopień: dostateczny

2 punkty – stopień: dopuszczający

72 punkty (maksymalnie) – cztery obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

W postępowaniu rekrutacyjnym w Liceum Ogólnokształcącym im. 26. Pułku Artylerii Lekkiej  będą punktowane następujące zajęcia edukacyjne: a) język polski b) matematyka.

 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty  na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust.2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wg przelicznika ustawowego.

 Informacja o ustawowym przyznawaniu i  przeliczaniu punktów za szczególne osiągnięcia
 w załączniku nr 2.

 

 1. Terminarz
 2. 1. Składanie wniosków – podań w sekretariacie Liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, stanowiących podstawę utworzenia bazy kandydatów:

od 13 maja (poniedziałek) od godz. 8 00 do 20 maja (poniedziałek) do godz. 15 00

 1. 2. Dokonywanie zmian wyboru szkół:

od 17 czerwca (poniedziałek) od godz. 1000 do 19 czerwca (środa) do godz. 1600

 1. 3. Składanie przez kandydatów dokumentów w Liceum:
 2. a) kopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 3. b) kopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego
  w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

od 21 czerwca (piątek) od godz. 12 00 do 28 czerwca (piątek) do godz. 1600

 1. 4. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej
  i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację
  o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia:

16 lipca (wtorek) godz. 12 00

 1. 5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. 26. Pułku Artylerii Lekkiej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia
  o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

od 16 lipca (wtorek) od godz. 12 00 do 24 lipca (środa) do godz. 10 00

 1. 6. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum Ogólnokształcącego
  im. 26. Pułku Artylerii Lekkiej

25 lipca 2019r.(czwartek) godz. 12 00

Załącznik nr 2 – Szczególne osiągnięcia ucznia