Historia

Wygaszenie gimnazjum

Uroczyste pożegnanie ostatniego rocznika absolwentów Gimnazjum im Jana Pawła II w Godzianowie 19 czerwca 2019 roku dwie klasy trzecie opuściły mury Gimnazjum im. Jana Pawła II w Godzianowie i tym samym placówka przestała istnieć. Przez 20 lat historii gimnazjów w Polsce szkoła zmieniała budynki, budowała swoją tradycję, ale przede wszystkim kształciła i wychowywała kolejne pokolenia nastolatków, pomagając im przebrnąć przez trudny okres dojrzewania. Na uroczystości zakończenia gimnazjum poczet sztandarowy gimnazjalistów przekazał sztandar szkoły na ręce reprezentacji nauczycieli. Ci obiecali zachować go ku pamięci dwudziestu roczników gimnazjalistów, dla których  hasło Patrona wyhaftowane na sztandarze: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali” było ważną wskazówką na całe życie.

 

Historia gimnazjum w Godzianowie

Ideą Gimnazjum w Godzianowie jest przygotowanie uczniów do samodzielności oraz kształcenie świadomości obowiązków, praw i możliwości.
Historia gimnazjum jest nierozerwalnie powiązana z historią edukacji całej gminy.
Początki szkolnictwa w Godzianowie sięgają XV wieku. Pierwszy zapis został odnaleziony w 1430 roku. Dotyczy on szkółki parafialnej, w której miejscowy organista uczył czytania, śpiewu oraz służenia do mszy. Czasy Komisji Edukacji Narodowej, czyli lata 1773 – 1794 to prężnie działająca Szkoła Elementarna, w której nauczanie zostało powierzone osobie świeckiej, opłacanej ze składek wiejskich. W roku 1858 w Godzianowie ks. Rojewski wybudował drewniany budynek – nową siedzibę szkoły. Kiedy Polska zniknęła z mapy Europy, naszej miejscowości również nie ominęła fala buntu przeciwko zaborcy. Jesienią 1905 roku w czasie powszechnego strajku szkolnego młodzież zniszczyła rosyjskie podręczniki i zażądała nauki w języku ojczystym. Od tego czasu nauka odbywała się po polsku. Lata 1909 – 1922 to rozkwit społeczno – kulturalny Godzianowa, zapoczątkowany i rozwijany przez nauczycielkę Stanisławę Krasnodębską. To właśnie w tym czasie powstała drużyna teatralna a szkoła stała się swoistym ośrodkiem kulturalnym dla wszystkich mieszkańców. W roku 1917 w centrum wsi powstała nowa szkoła, w 1928 roku przybył do Godzianowa Wojciech Gruziel – długoletni kierownik szkoły, inicjator kursów dokształcających, organizator ruchu oświatowego. Nową szkołę, już murowaną wybudowano na tzw. "Krawczykowej Górce"; była to szkoła siedmioklasowa, uczyło w niej 6 nauczycieli. W latach międzywojennych Godzianów był jednym z większych ośrodków szkolnictwa powszechnego na wsi.
Nie przerwano również nauki w czasie wojny, prowadząc tajne nauczanie zakazanych przedmiotów, tj. historii, geografii, języka polskiego. W oparciu o szkołę powszechną w 1941 roku powstało tajne gimnazjum, a w 1944 tajne liceum, przekształcone po wojnie w Szkołę Podstawową oraz Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum. Przez okres powojenny do czasów współczesnych szkoła przeszła wiele przeobrażeń. W roku 1997 szkoła
podstawowa przeniosła się do nowo wybudowanego budynku. 1 września 1999 roku rozpoczęła się reforma edukacji i w polskim systemie
oświaty ponownie pojawiły się gimnazja. Był to ostatni rok istnienia klas ósmych w szkołach podstawowych – w czerwcu 2000 roku ostatnia klasa VIII
zakończyła naukę. Wszyscy absolwenci sześcioletniej szkoły podstawowej kontynuują naukę w trzyletnim gimnazjum – obowiązkowej szkole średniej
pierwszego stopnia. Uczęszcza do niego młodzież w wieku 13 – 16 lat, a nauka kończy się ogólnopolskim egzaminem. Gimnazjum w Godzianowie zostało powołane do życia uchwałą Rady Gminy Godzianów 30 kwietnia 1999 roku. Tworzy ono wraz ze Szkołą Podstawową Zespół Szkół Ogólnokształcących. Swoim zasięgiem obejmuje terytorium gminy Godzianów. Pierwszym dyrektorem szkoły był Zdzisław Tuleja (1999 – 2007),
następnie placówką kierowała Irena Lesiak (2007 – 2012). W chwili obecnej gimnazjum liczy 6 oddziałów; zatrudnionych jest 21
nauczycieli, w tym absolwentka naszego gimnazjum. Dzięki usytuowaniu w osobnym budynku i stosunkowo niewielkiej liczbie uczniów gimnazjum nosi miano szkoły bezpiecznej, w której nie ma miejsca na anonimowość, a każdy uczeń ma szansę na podmiotowe traktowanie. Szkoła proponuje uczniom atrakcyjne sposoby spędzania czasu wolnego. W naszym gimnazjum realizowane były projekty unijne podnoszące jakość kształcenia i wychowania. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, wyjazdach do kina, teatru, wycieczkach krajoznawczych, różnorodnych konkursach. Ważnym etapem rozwoju szkoły było wybudowanie hali sportowej, której uroczyste otwarcie nastąpiło w październiku 2004 roku, oraz otwarcie "Orlika" we wrześniu 2012 roku. Przez trzynaście lat funkcjonowania szkoły jej mury opuściło dziesięć pokoleń absolwentów; możemy wracać do nich wspomnieniami oglądając pamiątkowe tablice na szkolnym korytarzu.
W roku 2011 społeczność szkolna podjęła decyzję o nadaniu gimnazjum imienia. Patronem szkoły został Jan Paweł II. Podjęto w związku z tym działania, których głównym celem było stałe przybliżanie uczniom sylwetki Ojca Świętego,a także wdrażanie jego myśli w czyn.
Uroczyste nadanie imienia Jana Pawła II Gimnazjum w Godzianowie wraz z poświęceniem sztandaru szkoły odbyło się 15 października 2012 roku.