Psycholog szkolny

PLAN DYŻURÓW PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
2023-psycholog

Godziny pracy:
Poniedziałek 10.30-12.30
Wtorek 08.00-10.00
Środa 10.30-12.30
Czwartek  09.40-10.40, 12.30-14.30
Piątek 10.30-12.30, 13.30-14.30
Godzina do dyspozycji rodzica i ucznia: poniedziałek 14.30-15.30

ZAPRASZAM
Anna Klepaczko

ZADANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO:
 • Pomocy w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, kryzysów rozwojowych oraz trudności adaptacyjnych;
 • Udzielania porad uczniom w rozwiązywaniu trudności w kontaktach rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych;
 • Udzielania pomocy uczniom mającym trudności w nauce lub sprawiającym trudności wychowawcze;
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 • Działania ukierunkowane na wszechstronny rozwój na miarę indywidualnych możliwości dziecka (warsztaty, zajęcia terapeutyczne zajęcia psychoedukacyjne, terapia indywidualna);
 • Terapia zaburzeń emocjonalno-motywacyjnych: redukcja niepokoju i lęku poprzez kształtowanie pozytywnego myślenia  o sobie, wzbudzanie motywacji do osiągnięć i zdobywania wiedzy poprzez indywidualne zadania motywacyjne, uczenie sposobów wyrażania emocji, dostosowania emocji do bodźców i sytuacji;
 • Indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami oraz z kadrą pedagogiczną  szkoły;
 • Wskazywanie osób i instytucji udzielających odpowiednich form pomocy;
 • Konsultacje i doradztwo psychologiczne dla uczniów, rodziców, kadry pedagogicznej;
WSKAZANIA DO OBJĘCIA POMOCĄ PSYCHOLOGICZNĄ :
 1. Trudności emocjonalne  i zaburzenia zachowania u dzieci  związane z :
 • systemem rodzinnym dziecka (rozwody, przemoc, alkohol, niewydolność wychowawcza, ciężkie choroby, śmierć bliskiego członka rodziny, długie rozstanie z rodzicem np. z powodu wyjazdu do pracy za granicą, problemy materialne rodziny w tym utrata pracy jednego z rodziców, niedojrzałość emocjonalna rodzica/rodziców itp.)
 • predyspozycjami osobowości (charakter, zaburzenia organiczne i psychiczne, dziedziczność, przeżycie traumy,)
 • funkcjonowaniem społecznym (łamanie norm i zasad społecznych, nie umiejętność funkcjonowania w grupie, trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, odrzucenie przez grupę)
 1. Trudności wychowawcze i emocjonalne rodziców związane z :
 • niekonsekwencją w egzekwowaniu zasad,
 • brakiem sojuszu i porozumienia pomiędzy rodzicami,
 • brakiem trwałych i spójnych  zasad społecznych oraz wartości moralnych,
 • nieumiejętnością skutecznego nagradzania i karania,
 • brakiem czasu poświęconego dzieciom,
 • ignorowaniem sygnałów wysyłanych przez dzieci o pojawiających się problemach,
 • niedojrzałością rodziców, zaburzeniami emocjonalnymi lub/oraz brakiem wsparcia  we własnej rodzinie lub wśród innych bliskich,
 • konfliktami  wewnątrzrodzinnymi,
 • trudnymi doświadczeniami z własnego dzieciństwa,
 • samotnym wychowywaniem dzieci.
Konsultacje psychologiczne mają formę indywidualnych spotkań, gdzie poprzez rozmowę wspierającą,  techniki arteterapeutyczne, gry, zabawy oraz  dialog, wprowadza się dzieci w proces terapeutyczny. Oznacza to, że uczniowie w bezpiecznych warunkach, na ściśle określonych zasadach oraz w dostrojonej do indywidualnych potrzeb relacji z psychologiem, mogą czerpać z terapeutycznych (czyli leczących objawy)  korzyści płynących ze spotkań.