Cele i zadania

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2019/2020
 
 1. Zaspokojenie potrzeb środowiska w zakresie organizacji opieki dla dzieci.
 2. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, doskonalenie predyspozycji i talentów.
 3. Rozwijanie twórczego myślenia poprzez zabawy, quizy i zadania, wymagające inwencji uczniów.
 4. Indywidualne podejście do potrzeb i możliwości każdego z wychowanków.
 5. Kształtowanie właściwych postaw moralnych i trening umiejętności społecznych.
 6. Wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli narodowych (postawy patriotyczne).
 7. Nauka bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach życiowych.
 8. Właściwe i bezpieczne korzystanie z dóbr przyrody.
 9. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 10. Organizacja uroczystości szkolnych i świetlicowych.
 11. Rozwijanie samodzielności, aktywności i odpowiedzialności.
 12. Nauka tolerancji dla odmienności.