Szkoła Promująca Zdrowie

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2021 – 2022
 
Skład zespołu do spraw promocji zdrowia:
  • Dyrektor Szkoły : Lucja Supera
  • Szkolny koordynator: Joanna Górajska – nauczyciel wychowania fizycznego 
  • Członkowie zespołu:
  • Agnieszka Kamieniarz – nauczyciel religii
  • Katarzyna Łukaszewicz – nauczyciel biologii
  • Robert Duda – nauczyciel wychowania fizycznego
  • Paulina Bednarek – nauczyciel religii, wychowania do życia w rodzinie, bibliotekarz
 
WSTĘP
 
Edukacja zdrowotna to proces kształtowania u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia zdrowego środowiska. Daje ona uczniom możliwość nabycia umiejętności, wiedzy i postaw, które są niezbędne do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, pomaga zrozumieć siebie i innych, pomaga odkrywać jakie wybory służą rozwojowi i lepszej jakości życia oraz uczy odpowiedzialności. To proces, który trwa przez całe życie i dotyczy wszystkich ludzi. 
Nasza Szkoła od wielu lat podejmuje działania mające na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia. Taka postawa zainspirowała nas do włączenia się w realizację programu „Szkoły Promującej Zdrowie”.
Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która tworzy warunki i podejmuje działania sprzyjające prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu społeczności szkolnej, działania sprzyjające dobremu samopoczuciu oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz promocji zdrowia.
W naszej szkole wszyscy uczniowie, pracownicy i rodzice podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie, uczą się żyć zdrowiej i tworzyć wokół siebie zdrowe środowisko. 
Zachęcają również inne osoby i instytucję do włączania się w realizację działań promujących zdrowy styl życia.