Historia

Historię Liceum Ogólnokształcącego otwiera data 6 października 1940, kiedy rozpoczęły się zajęcia dla młodzieży
w dwóch tajnych kompletach realizujących program pierwszej klasy gimnazjalnej (łącznie 34 uczniów). Rok później otworzono tajne gimnazjum – dwa komplety równocześnie, gdyż poza młodzieżą również osoby starsze, posiadające już rodziny, były chętne do nauki. Pierwsze zajęcia odbywały się w budynku Szkoły Powszechnej. W roku szkolnym 1942/43 szkoła miała już cztery klasy z ogólną liczbą 93 uczniów.  Rok później było to już pełne 4-klasowe gimnazjum a 35 uczniów otrzymało świadectwo jego ukończenia wydane przez tajne władze oświatowe. W roku szkolnym 1944/45 powstała I klasa licealna, a tuż po zakończeniu wojny klasa II.

W tym okresie brakowało pomocy naukowych, profesorowie musieli to często nadrabiać wyobraźnią, umiejętnością rysowania czy opisu ustnego. Podręczniki pochodziły najczęściej ze zbiorów innych szkół średnich lub bibliotek, inne pomoce organizowano we własnym zakresie. Mimo tych trudności szkoła pracowała i osiągała sukcesy wychowawcze i naukowe, co możliwe było dzięki pogodnej atmosferze, jaka panowała na zajęciach oraz ogromnej odpowiedzialności, jaką wykazali mieszkańcy Godzianowa. Zajęcia w szkole średniej zaczynały się około 16.oo i trwały do 20.oo a nawet 22.oo. Profesorów swych wychowankowie wspominali bardzo ciepło i z wdzięcznością za ich trud prowadzenia tajnej nauki, gdy ryzykowali oni przecież wolnością a nawet życiem.

Decyzją Komisji Klasyfikacyjnej uczącej w kl.II liceum w Godzianowie z 29 maja 1946r dopuszczono uczniów tej klasy do matury – świadectwa 18  maturzystom wręczono uroczyście 29 czerwca 1946r. Były to pierwsze świadectwa maturalne w liceum godzianowskim.

Zaraz  po wyzwoleniu  Kuratorium w Łodzi uznało szkołę średnią w Godzianowie  jako Państwowe Gimnazjum
i Liceum Koedukacyjne. Od roku 1947 – po reorganizacji szkolnictwa w Polsce – zniesiono pierwszą klasę gimnazjum, a od roku szkolnego 1948/49 liceum połączono ze szkołą podstawową w jedną placówkę, tzw. jedenastolatkę.  Taki stan trwał do roku szkolnego 1964/65, kiedy nastąpił rozdział szkół; zajęcia nadal odbywały się w jednym budynku szkoły powszechnej.

W latach 1948-49 udało się postawić dwa drewniane pawilony, które służyły jako bursa dla uczniów spoza Godzianowa. Lata 1956 – 1981 to największy rozkwit szkoły średniej – długi okres trwania kadencji dyrektora Stanisława Kosiorka a następnie dyrektor Jadwigi Markiewicz to czas stabilizacji materialnej i stosunków panujących
w szkole a także budowania ilościowego i jakościowego stanu szkoły.

Stosunek mieszkańców Godzianowa do Liceum był zawsze pozytywny. Szeroka współpraca z rodzicami uczniów, którzy byli pośrednikami między wsią a liceum, ich zaangażowanie i pomoc umożliwiały istnienie i dobrą pracę szkoły nawet w trudnych dla niej chwilach. Uwieńczeniem i podkreśleniem tej współpracy było ufundowanie sztandaru Liceum w roku szkolnym 1975/76.

W latach osiemdziesiątych liceum nadal pracowało wspólnie ze szkołą podstawową w jednym budynku. Istniał również internat w dwóch barakach (zlikwidowany w roku szkolnym 1990/91 ze względu na problemy finansowe).
W tym samym roku liceum przeniosło się do budynku GOK-u, gdzie funkcjonowało do roku 1999.

W roku 1997 Rada Gminy zdecydowała o utworzeniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w skład którego weszły szkoły podstawowe z terenu gminy i Liceum Ogólnokształcące. Po dwóch latach placówki rozłączono i Liceum Ogólnokształcące stało się znów szkołą samodzielną. 

We wrześniu 2000r utworzona została klasa o profilu wojskowym – pomysł nowatorski w skali całego kraju. Nawiązano współpracę z Jednostką Wojskową w Skierniewicach.

W związku z reformą systemu oświaty, w roku szkolnym 2002/03 powołano Liceum Profilowane, a rok później Technikum i Policealną Szkołę Zawodową – szkoły te funkcjonowały w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

W tym okresie (rok szkolny 2008/09) w liceum powstały dwie bardzo cenne i ciekawe grupy – Jednostka Strzelecka
i Grupa Rekonstrukcji Historycznych.

W 2010r Liceum otrzymało imię a rodzice ufundowali szkole sztandar. 16.V.2010 odbyły się uroczystości 70-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego w Godzianowie połączone z nadaniem szkole imienia 26 Pułku Artylerii Lekkiej. Wmurowano również tablicę upamiętniającą tajne nauczanie.

W roku 2012, uchwałą Rady Powiatu, Liceum włączono do ZSO w Godzianowie (Technikum pozostało w ZSP prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Skierniewicach aż do wygaszenia w 2015r)

W maju 2017r przeprowadzono ostatni egzamin dojrzałości; niestety, od roku szkolnego 2017/2018 zabrakło chętnych do uczęszczania do naszego liceum.

Do tej pory odbyło się kilka zjazdów absolwentów i wychowanków LO w Godzianowie – w 1961, 1981, 1996;
w roku 1999 odbył się wielki zjazd absolwentów w pięćdziesięciolecie pierwszej matury.

Przez ponad 70 lat istnienia godzianowskie Liceum Ogólnokształcące w Godzianowie wypuściło w świat 1625 maturzystów. Ludzie ci, rozsypani po całym kraju są świadectwem dobrej pracy tej wiejskiej szkoły średniej.