Wolontariat

Szkolny Klub Wolontariatu w Godzianowie

Wolontariat – to bezpłatne i dobrowolne działanie na rzecz innych.
Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą, skierowaną do młodych ludzi, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

Cechy wolontariusza:

 • Motywacja do niesienia pomocy potrzebującym;
 • Umiejętność gospodarowania czasem;
 • Dużo optymizmu i chęci do działania;
 • Odwaga, empatia i otwartość;
 • Odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność;
 • Kultura osobista.

Cele Szkolnego Klubu Wolontariatu:

 • Niesienie pomocy potrzebującym;
 • Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z niesienia pomocy innym;
 • Wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowanie się z drugim człowiekiem;
 • Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych;
 • Pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie wolny czas;
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 • Umiejętność działania zespołowego;
 • Rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych;
 • Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim oraz wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Udział młodzieży w działaniach promujących wolontariat może odbywać się poprzez:

 • Wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze;
 • Organizowanie spotkań informacyjnych o Klubie Wolontariatu, przekazywanie informacji o działalności klubu za pośrednictwem szkolnej strony internetowej;
 • Przygotowanie gazetek tematycznych;
 • Popularyzowanie idei wolontariatu w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza przypadającym na 5 grudnia.

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza:

 • Każdy uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum w Godzianowie może zostać wolontariuszem;
 • Wolontariusz niesie pomoc bezinteresownie i bezpłatnie;
 • Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie, sumiennie i uczciwie;
 • Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga;
 • Wolontariusze pracują w zespole i pomagają sobie wzajemnie;
 • Niestosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie ucznia z listy klubu.

Działania Szkolnego Klubu Wolontariusza obejmują:

Teren szkoły:

 • Pomoc w odrabianiu lekcji, nauce uczniom słabym;
 • Czytanie książek młodszym dzieciom;
 • Akcje charytatywne;
 • Zabawy charytatywne;
 • Konkursy o tematyce wolontariatu.

Instytucje, ośrodki:

 • Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach;
 • Przedszkole w Godzianowie;
 • Schronisko dla zwierząt w Skierniewicach.


Osobami odpowiedzialnymi za SKW w Godzianowie są:

 • Koordynator pani Agnieszka Muchyńska;
 • Zastępca pani Agnieszka Kamieniarz;
 • Inni nauczyciele – pan Jacek Madany, pani Teresa Piechut, pani Lidia Żelazna.

 

Działania Szkolnego Klubu Wolontariuszy w Godzianowie na rok szkolny 2018/2019

Akcja wolontariat w świetlicy:

 • Pomoc uczniom mającym problemy w nauce (cały rok szkolny w zależności od potrzeb).
 • Pomoc uczniom niepełnosprawnym w przemieszczaniu się po budynku szkolnym.

Akcja „Grosz do grosza” w ramach programu „Dzwonek na obiad”. W ramach tej akcji zostaną podjęte następujące działania:

 • Bal jesieni dla klas I-III połączony z akcją charytatywną.
 • Akcja świąteczna – sprzedaż świątecznych ozdób.
 • Konkurs plastyczny dotyczący zdrowego odżywiania się młodzieży (organizator świetlica szkolna)
 • Całoroczna zbiórka pieniędzy do puszek.

Akcja „Góra grosza” organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom.

Akcja „Świąteczna paczka”

Akcja „Nakarm psa”:

 • Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Skierniewicach.
 • Pomoc wolontariuszy przy zwierzętach w schronisku raz w miesiącu.

Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”:

 • Czytanie bajek przedszkolakom i uczniom klas I-III (organizator biblioteka szkolna).

Akcja „Tydzień dobrych uczynków”:

 • Zbiórka książek i gier dla dzieci ze szpitala.

„Szkolny dzień wolontariusza” zorganizowany 5 grudnia w związku ze „Światowym dniem wolontariusza”.

„Całoroczna zbiórka korków”.

„Dzieło Nowego Tysiąclecia” zbiórka groszy dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin (organizatorzy nauczyciele religii).

Opracowała: Agnieszka Muchyńska