Wolontariat

Szkolny Klub Wolontariatu w Godzianowie

Wolontariat – to bezpłatne i dobrowolne działanie na rzecz innych.
Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą, skierowaną do młodych ludzi, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

Cechy wolontariusza:

 • Motywacja do niesienia pomocy potrzebującym;
 • Umiejętność gospodarowania czasem;
 • Dużo optymizmu i chęci do działania;
 • Odwaga, empatia i otwartość;
 • Odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność;
 • Kultura osobista.

Cele Szkolnego Klubu Wolontariatu:

 • Niesienie pomocy potrzebującym;
 • Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z niesienia pomocy innym;
 • Wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowanie się z drugim człowiekiem;
 • Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych;
 • Pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie wolny czas;
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 • Umiejętność działania zespołowego;
 • Rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych;
 • Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim oraz wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Udział młodzieży w działaniach promujących wolontariat może odbywać się poprzez:

 • Wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze;
 • Organizowanie spotkań informacyjnych o Klubie Wolontariatu, przekazywanie informacji o działalności klubu za pośrednictwem szkolnej strony internetowej;
 • Przygotowanie gazetek tematycznych;
 • Popularyzowanie idei wolontariatu w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza przypadającym na 5 grudnia.

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza:

 • Każdy uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum w Godzianowie może zostać wolontariuszem;
 • Wolontariusz niesie pomoc bezinteresownie i bezpłatnie;
 • Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie, sumiennie i uczciwie;
 • Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga;
 • Wolontariusze pracują w zespole i pomagają sobie wzajemnie;
 • Niestosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie ucznia z listy klubu.

Działania Szkolnego Klubu Wolontariusza obejmują:

Teren szkoły:

 • Pomoc w odrabianiu lekcji, nauce uczniom słabym;
 • Czytanie książek młodszym dzieciom;
 • Akcje charytatywne;
 • Zabawy charytatywne;
 • Konkursy o tematyce wolontariatu.

Instytucje, ośrodki:

 • Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach;
 • Przedszkole w Godzianowie;
 • Schronisko dla zwierząt w Skierniewicach.


Osobami odpowiedzialnymi za SKW w Godzianowie są:

 • Koordynator pani Agnieszka Muchyńska;
 • Zastępca pani Agnieszka Kamieniarz;
 • Inni nauczyciele – pan Jacek Madany, pani Teresa Piechut, pani Lidia Żelazna.

Plan działań Szkolnego Klubu Wolontariatu na rok szkolny 2017-2018:

 

Miesiąc

Rodzaj działalności

Wrzesień

 1. Powołanie klubu i zebranie chętnych uczniów;
 2. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu;
 3. Wspólne opracowanie planu pracy.

Październik

 1. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji;
 2. Bal jesieni dla klas I-III połączony z akcją charytatywną „Grosz do grosza”

Listopad

 1. Czytanie książek młodszym dzieciom z przedszkola;
 2. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji;
 3. Przeprowadzenie akcji charytatywnej „Góra grosza”

Grudzień

 1. Obchody Dnia Wolontariusza;
 2. Kiermasz ozdób świątecznych w ramach akcji „Grosz do grosza”;
 3. Szlachetna paczka – zbiórka słodyczy i przyborów szkolnych;
 4. Przeprowadzenie akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – czytanie bajek dzieciom z klas I-III z okazji świąt Bożego Narodzenia.

 

Styczeń

 1. Przeprowadzenie akcji charytatywnej „Ciacho” na rzecz chorych dzieci z terenu naszej gminy;
 2. Ciacho dla hospicjum.

Luty

 1. Czytanie książek przedszkolakom;
 2. Pomoc koleżeńska w odrabianiu pracy domowej.

Marzec

 1. Spotkanie z wolontariuszami ze schroniska dla zwierząt w Skierniewicach – pokaz tresury psa;
 2. Zbiórka kocy i karmy dla zwierząt ze schroniska;
 3. Szkolenie dla uczniów klas III z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kwiecień

 1. Konkurs plastyczny „Pomocna dłoń”;
 2. Ciacho dla hospicjum;

Maj

 1. Konkurs plastyczny „Dzieci kochają słonie – słonie kochają dzieci”;
 2. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji.

Czerwiec

 1. Podsumowanie pracy w całym roku szkolnym;
 2. Cała Polska czyta dzieciom – zaproszenie gościa do czytania młodszym uczniom wybranej baśni.

Wolontariusze będą się włączać w działania promujące Wolontariat Hospicyjny.

Hospicjum im. Anny Olszewskiej

27.03.2015 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach, przy którym działa Klub Wolontariusza Hospicyjnego, a naszą szkołą i Szkolnym Klubem Wolontariatu.

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej jest niezależną, pozarządową organizacją charytatywną, powołaną do sprawowania opieki nad osobami z chorobą nowotworową i do udzielania pomocy ich rodzinom w domach u chorych.

Akcje charytatywne przeprowadzone do tej pory przez SKW w Godzianowie:

 • „Młodzi, Misje, Madagaskar”,
 • „Góra Grosza”,
 • „Grosz do Grosza”,
 • „Szlachetna paczka”,
 • „Ciacho dla hospicjum”,
 • „Ciacho dla bliźniaków”,
 • „Kiermasz ozdób świątecznych”,
 • „Kiermasz ozdób wielkanocnych”,
 • „Ciacho dla Oli”,
 • Akcja „Aniołki”,
 • „Aukcja obrazów uczniów”,
 • Zbiórka karmy i kocy dla zwierząt ze schroniska w Skierniewicach,
 • Zbiórka książek i gier dla dzieci przebywających na oddziale pediatrycznym w szpitalu w Skierniewicach,
 • Konkurs plastyczny „Pomocna dłoń”,
 • Konkurs plastyczny „Łańcuch dobrych serc”,
 • Konkurs plastyczny „Dzieci kochają słonie – słonie kochają dzieci”,
 • Konkurs wiedzy o wolontariacie.