Rekrutacja gimnazjum

Kryteria i zasady rekrutacji absolwentów szkół gimnazjalnych do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. 26. Pułku Artylerii Lekkiej w Godzianowie w roku szkolnym 2019/2020

UWAGA: Rekrutacja będzie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania.

 Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 60 z późn. zm. oraz z 2018 r. poz. 2245).

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły
I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).

5. Zarządzenie Nr 41/2019 Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia  2019 roku w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek – podanie (wydrukowane z systemu elektronicznego) o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. 26. Pułku Artylerii Lekkiej w Godzianowie, potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów.

2. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum.

3. Kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

4. Kopie zaświadczeń z konkursów przedmiotowych i olimpiad przedmiotowych, opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia umożliwiające skorzystanie z innych uprawnień (jeżeli kandydat posiada takie zaświadczenia).

Na każdej stronie kopii powinna znaleźć się adnotacja:

„Stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

Kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki w gimnazjum składa do szkoły pierwszego wyboru.

5. Oświadczenia:

         1) kandydat umieszczony na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składa potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym 26. Pułku Artylerii Lekkiej
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz oryginały wszystkich zaświadczeń złożonych w trakcie rekrutacji,

      2) kandydat, który rezygnuje z ubiegania się o przyjęcie do Liceum, odbiera wcześniej złożone dokumenty.

 

Kryteria rekrutacji

1. O przyjęcie do klasy pierwszej  Liceum Ogólnokształcącego im. 26. Pułku Artylerii Lekkiej może ubiegać się absolwent gimnazjum.

2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów, zgodnie z zasadami organizacji tych konkursów i olimpiad określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125).

3. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych oryginalnych dokumentów w obowiązującym terminie określonym w terminarzu jest potwierdzeniem wyboru LO im. 26. Pułku Artylerii Lekkiej
 i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych do Liceum.

4. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych
w § 1 spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego, a odnośnie do § 1 ust. 4 nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień.

 5. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów.

Punktacja  

Kandydat do Liceum Ogólnokształcącego im. 26. Pułku Artylerii Lekkiej może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

 1. 100 punktów (maksymalnie) – za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki
  w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań
  z zakresu:
 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, należy przeliczyć na punkty, przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik 70%, co daje w rekrutacji 14 punktów, gdyż 70 x 0,2 = 14).
 1. 100 punktów (maksymalnie) – za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły, oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 2. w tym:
  punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych będą przyznawane w następującej wysokości:
  18 punktów – stopień celujący
  17 punktów – stopień bardzo dobry
  14 punktów – stopień dobry
  8 punktów – stopień dostateczny
  2 punkty – stopień dopuszczający
  72 punkty (maksymalnie) – cztery obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
 3.  W postępowaniu rekrutacyjnym w Liceum Ogólnokształcącym im. 26. Pułku Artylerii Lekkiej będą punktowane następujące zajęcia edukacyjne:

Oddział humanistyczny

Oddział sportowy

język polski

język polski

język angielski

język angielski

historia

matematyka

matematyka

biologia

        5. Kandydat może też otrzymać

 • a) 3 punkty – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
 • b) 7 punktów – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

  Wszystkie osiągnięcia, za które kandydat może otrzymać punkty, muszą być wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. O wpisie osiągnięć na świadectwie decyduje dyrektor gimnazjum.

6. Informacja o ustawowym przyznawaniu i  przeliczaniu punktów za szczególne osiągnięcia w załączniku nr 1.

 1. Terminarz
 1. Składanie wniosków – podań w sekretariacie Liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, stanowiących podstawę utworzenia bazy kandydatów:

od 13 maja (poniedziałek) od godz. 8 00 do 20 maja (poniedziałek) do godz. 15 00

 1. Dokonywanie zmian wyboru szkół:

od 17 czerwca (poniedziałek) od godz. 10 00 do 19 czerwca (środa) do godz. 1600

 1. Składanie przez kandydatów dokumentów w Liceum:
 • a) kopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • b) kopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 1. od 21 czerwca (piątek) od godz. 12 00 do 28 czerwca (piątek) do godz. 16 00

4. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej
i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację
o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia:

 1. 16 lipca (wtorek) godz. 12 00

5. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum Ogólnokształcącego
im. 26. Pułku Artylerii Lekkiej

 1.  25 lipca 2019r.(czwartek) godz. 12 00

Załącznik nr 1 – Szczególne osiągnięcia ucznia